Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.

Lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un pamatfunkcijas, tajā tiek izmantotas gan pirmās, gan trešās puses obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Nolūkā uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un saturu, ar Jūsu piekrišanu papildus šajā tīmekļa vietnē var tikt izmantotas gan pirmās puses statistikas sīkdatnes, analizējot apmeklējumu statistiku, gan trešās puses sociālo mediju sīkdatnes, darot pieejamus šajā tīmekļa vietnē izvietotos video materiālus.

SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs (turpmāk – Birojs) veiktās personas datu apstrādes privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk – Datu subjekts) vispārīgu informāciju par personu datu apstrādi, apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām.

Apstrādājot personas datus, Birojs ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Visi termini, kas tiek lietoti Privātuma politikā tiek tulkoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Birojam, lai izpildītu tās funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par Datu subjektiem un organizācijām.

 1. Pārzinis
  Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs;
  Reģistrācijas Nr: 40003302839
  Adrese: Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401;
  Tālrunis: + 3781 63480808, elektroniskā pasta adrese: info@liepaja.travel
 2. Personas datu iegūšana un apstrāde
  Birojs iegūst Datu subjekta datus no paša Datu subjekta, reģionālajiem tūrisma informācijas birojiem vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. Birojs Datu subjekta personas datus apstrādā papīra vai elektroniskā formātā, vai veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi veic Biroja darbinieki, kuri ir pilnvaroti to veikt, kā arī kāds no Biroja apstrādātājiem, ar ko Birojam ir noslēgts līgums.
  Personas datu apstrāde notiek, lai Liepājas viesi un liepājnieki iegūtu jaunāko un aktuālāko tūrisma informāciju. Birojs realizē savus mārketinga un sabiedrisko attiecību pasākumus apkopojot un publicējot tūrisma informāciju, organizējot pasākumus, publicējot fotogrāfijas un video, lai reklamētu Liepāju.
 3. Datu aizsardzības principi
  Birojs, veicot datu apstrādi, ievēro šādus principus:
  1. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. Birojs veic atbilstošus pasākumus, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  2. apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā;
  3. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus;
  4. apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
  5. apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
  6. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā.
  Ja datu apstrādes ietvaros būs paredzēts izmantot elektronisko pastu vai anketas, tad datu subjekti par to tiks informēti pirms datu apstrādes.
 4. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
  Birojs apstrādā Datu subjekta personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt:1. tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai Birojs varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kā arī sniegt pakalpojumus, piemēram, organizējot darbinieku atlasi, darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana;
  2. līgumsaistību nodibināšanai, uzturēšanai un izpildei ar Datu subjektu, piemēram, lai noslēgtu autoratlīdzības līgumu par semināra vadīšanu tūrisma uzņēmējiem;
  3. īstenojot uzdevumu sabiedrības interesēs, realizējot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras, organizējot publiskus pasākumus, filmēšanu un fotografēšanu to laikā;
  4. pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, veicot videonovērošanu Birojs telpās ar mērķi noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību. Par videonovērošanas veikšanu Datu subjekti tiek informēti ar atbilstošām informatīvajām zīmēm;
  5. atsevišķos gadījumos Datu subjekta datu apstrāde var notikt tikai pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, piemēram, lai saņemtu elektronisku pastu par Liepājas un tūrisma aktualitātēm.
 5. Personas datu glabāšana
  Personas datus Birojs glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti.
  Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Birojs glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.
  Birojs var glabāt arī Datu subjektu personas datus līdz to pieprasījumam datus dzēst, bet ne vienmēr Birojs spēs izpildīt Datu subjekta pieprasījumu dzēst datus. Birojs, ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, nav tiesīga dzēst Datu subjekta personas datus.
 6. Datu subjekta tiesības
  Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, Birojs Datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc Birojam Datu subjekta dati ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietvertu informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc Birojam ir nepieciešami Datu subjekta personas dati, un ko Birojs iesāks ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam.
  Datu subjektam, iesniedzot Birojam iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir tiesības:
  1. vērsties Birojā un lūgt informāciju par savu personas datu apstrādi, ko veic Birojs;
  2. pieprasīt veikt savu personas datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret Datu subjekta personas datu apstrādi,kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Birojs izvērtēs Datu subjekta pieprasījumu un īstenos Datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  3. atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja Datu subjekta personas datu apstrādes pamats ir Datu subjekta piekrišana, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā;
  4. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjektam par to rodas šaubas;
  5. jebkurā gadījumā realizēt visas savas kā Datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.Birojs izvērtēs Datu subjekta pieprasījumu un īstenos Datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atbildi uz Datu subjekta iesniegumu Birojs sniegs ne vēlāk kā viena mēneša laikā, atsevišķos gadījumos Birojs var pagarināt atbildes sniegšanu vēl par diviem mēnešiem, par ko Birojs informēs Datu subjektu.
 7. Informācijas apmaiņa
  Birojs var Datu subjekta personas datus nodot citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā iespējams tos nodos tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts un pašvaldību iestādēm.
  Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Biroja vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams Biroja funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.
  Birojs var nodot Datu subjekta personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.
 8. Personu datu aizsardzības speciālists
  Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Agita Vucena, tālrunis +371 63  480 808, adrese: Rožu laukums 5/6, LV3401 Liepāja, elektroniskā pasta adrese: agita@liepaja.travel. Datu subjekti var vērsties pie personas datu aizsardzības speciālista visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi, ko veic Birojs, un Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzēto tiesību īstenošanu.
 9. Cita informācija
  Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Biroja veikto personas datu apstrādi Datu subjektiem jāsazinās ar Biroju, izmantojot 1.punktā noradīto kontaktinformāciju, tajā skaitā sazinoties ar Biroja datu aizsardzības speciālistu. Privātuma politikas aktuālā versija vienmēr tiks publicēta Biroja tīmekļa vietnē www.liepaja.travel sadaļā privātuma politika. Birojam ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā, par to iepriekš neinformējot Datu subjektu.

 

Citi ar datu apstrādi saistīti dokumenti:

 1. Tūrisma informācijas apkopošana
 2. Videonovērošana
 3. Vispārējiem iesniegumi un ierosinājumi
 4. Publisku pasākumu rīkošana
 5. Darbinieku atlases procesa nodrošināšana